Behandlingsmæssige indsatser

samt psykologiske udredninger og forældrekompetenceundersøgelser

Under iværksatte indsatser i KompetenceCenter for udvikling og forandring indgår muligheden for at tilknytte terapeutiske og psykologiske samtaler samt behandling eller coaching, som en del af indsatsen og efter aftale med kommunen.

Når det af kommunen er vurderet, at der er behov for yderligere udredninger, som led i sagsbehandlingen og forud for en afgørelse, iværksættes både forældrekompetence undersøgelser og brede psykologiske undersøgelser med efterfølgende skriftlig udredning.

Der tilknyttes særlige tilrettelagte øvrige indsats forløb, når det vurderes, at være afgørende for at opnå den ønskede forandring og udvikling og som vurderes nødvendig, for at tilvejebringe familie, barnet, den unge eller voksne en bedre trivsel med mulighed for en livslang effekt.

Der tages afsæt i de konkrete udfordringer den enkelte familie, barn, ung eller voksen har med afsæt i opvækstvilkår, personlige, psykologiske, følelsesmæssige, og andre trivselsmæssige udfordringer samt psykiatriske beskrevne diagnoser. Dette afsæt tilvejebringer den viden, der er nødvendig, for at kunne etablere præcis den forståelsesramme, som indsatsen bør tilrettelægges ud fra,og for at sammensætte den rigtige indsats hele vejen omkring den enkelte eller familien, så indsatsens formål og mål sikres og familien får tilstrækkelig støtte, så den kan udvikle sig og opnå en bedre målbar trivsel med ændret adfærd og handlemønstre som følge.

Med afsæt i målgruppen for de indsatser der iværksættes i KompetenceCenter for udvikling og forandring, er der ofte behov for længerevarende indsatser, som strækker sig ud over perioden tilknyttet stedet. Den påbegyndte supplerende indsats, kan fortsat være nødvendig at bevare, udover perioden på stedet, hvilket er muligt efter aftale med kommunen.

Formål med indsatsen – ret indsats i rette tid – der virker

Formålet med indsatser i KompetenceCenter for udvikling er altid, at sikre ret indsats i rette tid og sikre optimale muligheder for at nå de definere mål, der i samarbejde med kommunen, familien, barnet, den unge eller voksne, er sat for indsatsen.

Mål med indsatsen – bedre trivsel  med livslang effekt

Målet for enhver indsats iværksat i KompetenceCenter for udvikling og forandring, er altid at sikre den enkelte en god effekt af indsatsen med efterfølgende bedre trivsel og livslang effekt. Det er et selvstændigt mål, at sikre den enkelte ejerskab på nye handlestrategier og opnåede succesfulde erfaringer som følge af ændret adfærd for at opnå bedre trivsel og sikre livslang effekt.

Mål er endeligt, at sikre de mennesker, der er tilknyttet KompetenceCenter for udvikling og forandring optimale muligheder, for kunne opnå tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, når dette er muligt. Sikre et samfund baseret på flere selvforsørgende voksne i god trivsel.

Udvikling og forandring i stedet for vedligeholdelse – det giver god mening

Behandling og udredning  tilbydes under ophold på KompetenceCenteret, som del af den samlede indsats eller som en selvstændig indsats på stedet eller i borgerens hjem. Når der er behov for iværksættelse af behandling og udredning, vurderes det nøje, hvilken indsats og metode, der vil sikre den indskrevne i KompetenceCenteret, den bedste indsats i processen med at skabe udvikling og forandring. Det giver god mening.

Det nye KompetenceCenter samarbejde med  et netværk at forskellige erfarne tværfaglige personer. Inden iværksættelse af en konkret indsats vurderes det, hvilken fagperson der i den konkrette udfordring, bedst vil kunne sikre udvikling og forandring frem for vedligeholdelse.

Der arbejdes altid med metoder, der er anerkende og løsningsfokuserede uanset hvilken grundlæggende metode, der anvendes. Det giver god mening, når forandring ønskes og mål skal nås. Der tages afsæt i at al forandring sker, når nye handlestrategier og tankesæt sættes i spil og indarbejdes med afsæt i de kompetencer, den enkelte besidder og som er omdrejningspunktet for de muligheder, det giver for udvikling og forandring.

Der tages altid under indsatsen, som metode, afsæt der, hvor det enkelte menneske oplever sig fastlåst i sin livssituation med tilhørende udfordringer. Når det enkelte menneske mødes anerkendende og nysgerrigt sikres opbygning af tillid. Det er erfaret, at tillid er et afgørende element, for at sikre et stabilt fundament for den videre nødvendige udvikling og forandring og sikre den enkelte en indsats der virker.

Den enkeltes nysgerrighed udvikles og modnes under udviklings processen og det bliver der muligt, at erfare, at nye handlestrategier virkelig skaber forandring og  udvikling. Det er afgørende, at sikre en relevant konkret tilgang med afsæt i den enkeltes personlighed, udfordringer og ressourcer, da enhver indsats skal ses som individuel for at kunne tilrettelægge et forløb, der virker.