Viden og Evidens

Vi har evidens for, at arbejdet hjemme hos den enkelte familie eller unge er fremtidens trendsættende vej til færre anbringelser og den mindst mulige indgribende indsats. Derfor tilbyder vi, at arbejde med familien eller den unge, som en forandrende og udviklende proces, hvor fokus er på kompetenceudvikling af personlige eller sociale, samt adfærdsmæssige udfordringer, helt eller delvist i deres eget miljø.

Vores erfaringer og resultater viser med al tydelighed, at børn, unge og familien via denne proces har mulighed for at udvikle sig konstruktivt for at kunne agere mere hensigtsmæssigt på livets forskellige sociale arenaer. De bliver hermed mere velfungerende følelsesmæssigt og handlingsmæssigt, når de eller barnet/den unge får støtte af professionelle, der er fysisk til stede samt nærværende i den mellemmenneskelige kontakt.

Det giver god mening

Ydelseskatalog under Lov om Social Service

Praktisk pædagogisk familie behandling og familie udvikling i eget hjem, § 52, stk. 3, nr. 2 og 3

Midlertidige bo- forandrings og udviklings ophold for familier eller unge i den tilknyttede lejlighed i KompetenceCenteret, § 52, stk.  nr. 4

§ 54 støtte til forældre deres barn eller børns anbringelse, § 54

Overvåget eller støttet samvær under anbringelsen, § 71 stk. 1. 2 og 3

Kontaktperson til barnet, den unge eller hele familien, § 52, stk. 3, nr. 6

Koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, som rådgiver og sikre sammenhæng og fastholdelse af de målsætninger der er faslagt i handleplanen, § 54a, jf. 140

Undersøgelser og observation samt  terapi eller anden behandling under en anbringelse eller døgnophold, § 55 stk. 1

Aflastningsophold til børn og ung, § 52 stk. 5  eller aflastningsophold, , som ydes under et døgnophold, indgår som en ydelse efter § 55 stk. 1

Udarbejdelse af budget og gælds oversigt af familiens økonomiske situation med tilhørende rådgivning, så familien sikres mulighed for ansvarlig fremtidig økonomisk adfærd.

Indsatser der sundheds -og trivselsmæssigt styrker familiens samlede gode trivsel – herunder fokus på kost, vægt, motion, helbred med nødvendige ændring i hverdagens rutiner for at opnå god trivsel. Herunder samlede indsatser til forældre og barnet ved ønsket om vægttab hos barnet eller forældrene.

Udarbejdelse af undersøgelser i henhold til Lov om social Service § 50

Psykologisk og terapeutisk behandling, samt udredning af forældrekompetencer og psykologiske undersøgelser, § 50 og § 55 stk. 1

Alkoholbehandling til forældre herunder tilbud om enesamtaler til forældre, barnet, den unge og familie samtaler.

Konsulentvirksomhed til kommunen på Børn og Unge området samt udførsel af sagsbehandlerfunktionen på området.

Tilbud om supervision, coaching og socialfaglige tilrettelagte kurser og workshops til personer, der arbejder indenfor børn og familie området,  for at sikre fælles faglig fodslag og indsatser,  samt sikre iværksættelse af fremtidens trendsættende socialfaglige indsatser  – der virker.

Målgruppen er familier, børn og unge med særlig behov for indsats

 • Børn og unge, hvor det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte at kommunen iværksætter den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter Lov om social Service § 50.
 • Familier der med ret indsats i rette tid kan forblive sammen eller fremme en hjemgivelse af et barn eller ung.
 • Familier der behøver udvikling i familien og har behov for familie behandling i hjemmet eller under intensive bo ophold i KompetenceCenterets tilknyttede  og separate lejlighed.
 • Familier som akut behøver indsats – og som kommunen vurderer bør støttes eller forældrekompetencer bør afklares.
 • Unge/ og eller familier, der er ved at blive marginaliseret, og ved en forebyggende indsats, kan få mindsket belastningerne i hverdagen. Og forebyggende iværksættelse af støtte for at barnet eller den unge ikke udvikle sig i uhensigtsmæssigt.
 • Familier der behøver indsats for at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre og erhverve nye og bedre løsninger på deres fælles udfordringer.
 • Forældre der  behøver konkret praksisguidende indsats, viden og forståelse for at ændre deres henvendelsesform og adfærd overfor deres børn og hinanden. Indsatser der sikre en bedre relationel mellem familiens medlemmer.
 • Familier der har behov for udvikling og forandring, gennem anerkende støtte og behov for konkrette forslag til gode dagligdags ændringer, der kan betyde bedre trivsel hos familien. Herunder støtte, så forældrene udvikler kompetencer, og viden om, eks. hvordan familien kommer op til tiden, hvordan hverdagen kan planlægges, så børnene for relevante  madpakker med og andre for dagen nødvendige ting, så børnene oplever succes i skole og daginstitution. Støtte til familien, så gode rutiner og strukturer indarbejdes og alle kan  komme godt ud af døren og  møde til tiden og sikre gode relationer uden konflikter.
 • Intensiv familie/ netværksorienteret indsats for at fremme en hjemgivelse af børn og unge, der er anbragt uden for eget hjem.
 • Intensiv opsøgende indsats på, at finde andre mindre indgribende foranstaltninger for børn og unge, der bor på døgninstitution.
 • Intensiv indsats der forhindrer sammenbrud eller anbringelse af børn, unge og eller familier, der ikke kan eller har mulighed for, at profitere af kommunens eget tilbud.
 • Børn og unge eller hele familien, der behøver en kontaktperson, for at sikre optimale muligheder for god udvikling og forandring.
 • Børn og unge der behøver aflastning og gode oplevelser uden for hjemmet.
 • Akut indsats i familier med sammenbrud

Hvad gør vi?

KompetenceCenteret er en praktisk guidende, pædagogisk og psykologisk støtteforanstaltning, der har fokus på det enkelte menneskes ressourcer og det der VIRKER.

Indsatsen er personlig recovery-understøttende, hvilket vil sige, at vi fokuserer på det enkelte menneskes generelle sundhed, trivsel og inklusion i samfundet, baseret på en mentaliserende tilgang, samt kongruens pædagogisk metode. Herudover anvendes der forskellige psykologiske og pædagogiske arbejdsmetoder, der tilpasses det enkelte menneske.

Forældre og børn eller den unge motiveres og støttes til aktiviteter og handlinger, der udvikler familiære samt selvstændige og netværksorienterede færdigheder, som giver dem enkeltvis og sammen ny fremtidige handlingskompetencer. De får intensiv støtte af professionelle, der er fysisk til stede, samt nærværende i den mellemmenneskelige kontakt.

Forældrene/ børn eller den unge tilbydes at deltage i pædagogiske og psykologiske samtaler sammen, samt hver for sig. Formålet er at bevidstgøre, udvikle og forbedre den unges eller forældrekompetencen, således at forældre og børn eller den unge for mulighed for at blive velfungerende i så mange relationer som muligt.

Vi står til rådighed 24 – 7

>> Pris aftales individuelt